Skip to main content

Neuroflow

Start -> Usługi -> Neuroflow

Neuroflow

Interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow jest prowadzony on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po wykonaniu diagnozy w naszym gabinecie
Zaburzenie przetwarzania słuchowego (auditory processing disorder – APD) to nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym na poziomie neuronalnym niewynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych. APD są zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka

Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka. Trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy
Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow

 • Szczegółowy wywiad- terapeuta zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego poprzez, okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.
 • Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.
 • Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow :
  • - dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
  • - dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
  • - dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych
Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.
Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD terapeuta drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:
 • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
 • co badają poszczególne testy
 • jakie wyniki uzyskało dziecko

Przebieg terapii

 • Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców lub w gabinecie terapeuty
 • Podzielony jest na 3 etapy, trwające 8 tygodni.
 • Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
 • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Całkowity czas trwania treningu to około 8 miesięcy.

Program treningowy zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki.

Treść opowiadań, baśni dostosowana jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci, zawiera specjalne środki językowe i stylistyczne. 
Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających od przyjemnych, jak śpiew ptaków, czy szum morza, poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących, jak dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów.

Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem.

Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą. Bogactwo języka naturalnego zawartego w ćwiczeniach oraz włączenie do ćwiczeń języka literackiego niezależnie od poprawy przetwarzania słuchowego usprawnia również procesy językowe – poszerza wiedzę leksykalną i syntaktyczną, doskonali sprawność narracyjną – umiejętność budowania wypowiedzeń, a poprzez wielokrotne powtarzanie prawidłowo brzmiących wyrazów poprawia się wyrazistość artykulacyjna, często niedoskonała szczególnie u młodszych dzieci

Efekty treningu Neuroflow

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka
W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Wymagania techniczne

Do rozpoczęcia treningu słuchowego Neuroflow  w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do Internetu.

Cennik

Diagnoza
290 zł
Rediagnoza po każdym etapie
260 zł
Neuroflow - etap I treningu
370 zł
Neuroflow - etap II treningu
360 zł
Neuroflow - etap III treningu
350 zł
Neuroflow - etap IV treningu
340 zł